Nước vòng quanh điếm chảy
Cuốn cát trắng dòng xuân
Liễu cạnh chiến trường cũ
Quạ chao miếu cổ ồn
Lệ quan hà vạn cổ
Già nắng tà cô thôn
Chí giáp ngựa ngày ấy
Vì Trung Hoa dấn thân

tửu tận tình do tại