Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/08/2014 11:59 bởi tôn tiền tử
Đường Cao 唐皋 (1469-1526) tự Thủ Chi 守之, hiệu Tâm Am 心庵 (có nơi chép Tân Am 新庵), biệt hiệu Tử Dương sơn nhân 紫陽山人, người Huy Châu (nay thuộc tỉnh An Huy), đỗ trạng nguyên năm Chính Đức đời Minh, làm quan đến Thị giảng học sĩ, từng đi sứ Triều Tiên.