Không vàng mua, hoạ đồ thành xấu
Nên hoa kia cung Hán khoá xuân
Khi vua biết là người khuynh quốc
Nhưng chẳng ai bỏ việc hoà Nhung

tửu tận tình do tại