23/05/2024 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi khúc
明妃曲

Tác giả: Đường Cao - 唐皋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 12:00

 

Nguyên tác

黃金不買畫圖中,
從此春花閉漢宮。
到得君王識傾國,
無人主議罷和戎。

Phiên âm

Hoàng kim bất mãi hoạ đồ trung,
Tòng thử xuân hoa bế Hán cung.
Đáo đắc quân vương thức khuynh quốc,
Vô nhân chủ nghị bãi hoà Nhung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không vàng mua, hoạ đồ thành xấu
Nên hoa kia cung Hán khoá xuân
Khi vua biết là người khuynh quốc
Nhưng chẳng ai bỏ việc hoà Nhung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Cao » Minh Phi khúc