Yên Chi mây trắng thu sang,
Má hồng lưng ngựa hai hàng lệ đau.
Nhạn nam người bắc vì đâu,
Tì bà không dứt nỗi sầu Hán cung.

tửu tận tình do tại