Xà Tường 佘翔 tự Tông Hán 宗漢, hiệu Phụng Đài 鳳臺, không rõ năm sinh và mất, người Phủ Điền 莆田, Phúc Kiến, đỗ cử nhân (có sách nói tiến sĩ) năm Gia Tĩnh thứ 37 (1558), nhậm Tri huyện Kim Tiêu 金椒. Một lần trong lúc hội họp, vì bất đồng ý kiến với Tuần án ngự sử, đã phất áo bỏ quan, đi ngao du sơn thuỷ đến cuối đời. Trước tác có Bệ Lệ viên thi cảo 薜荔園詩稿 và Văn thảo 文草.