Trăng đêm vườn cũ chiếu
Man mác hướng người soi
Thành phượng xa không biết
Trên trời treo chỉ hay
Gió sương cùng phát khí
Sáng quạ ngỡ hừng mai
Sao việc ngoài sông núi
Lại làm tóc bạc dài

tửu tận tình do tại