Năm rồi anh khách Kế Môn
Núi Yên tuyết phủ mây Tần trắng phau
Gặp nhau trên ngựa cởi bào
Thành nam thế rượu khi vô lại triều
Núi Yên hôm ấy tuyết nhiều
Bóng anh chẳng thấy nhìn theo mây Tần
Trời Hồ nhạn trắng bay nam
Nhớ nhau ngàn dặm không kham nghe nhiều

tửu tận tình do tại