Về nam tiễn bác xuống Ba Du
Tôi tựa lòng Tương dằng dặc sầu
Phía trước nơi nào là đất biệt
Nghìn khe trăm suối vượn chiều kêu

tửu tận tình do tại