Đất Giao nóng, xin hỏi thăm đường sá
Qua Quảng Châu buồm một mảnh xuôi nam
Biết anh sợ khi thấy dừa rợp bóng
Vượn kêu nhiều khi gần đến Lĩnh Nam

tửu tận tình do tại