26/05/2024 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thiên sứ quán
題天使館

Tác giả: Phó Nhược Kim - 傅若金

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2018 08:29

 

Nguyên tác

元統三年頒正朔,
詔書遠到極南開。
使旌入館青雲動,
仙蓋臨江白日迴。
諭蜀豈勞司馬檄,
朝周終見越裳來。
還家耆舊應相問,
文化如今遍九垓。

Phiên âm

Nguyên Thống[1] tam niên ban chính sóc,
Chiếu thư viễn đáo cực nam khai.
Sứ tinh nhập quán thanh vân động,
Tiên cái lâm giang bạch nhật hồi.
Dụ Thục khởi lao Tư Mã hịch,
Triều Chu chung kiến Việt Thường lai.
Hoàn gia kỳ cựu ưng tương vấn,
Văn hoá như kim biến cửu cai.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Nguyên Thống ba năm ban chính sóc,
Cực nam muôn dặm mở thư phong.
Vào doanh, cờ sứ mây lay động,
Đón bến, tàn tiên bóng trập trùng.
Dụ Thục, Tương Như không tốn giấy,
Triều Châu, Việt sứ tự vui lòng.
Về nhà kỳ lão ai thăm hỏi,
Văn hoá ngày nay bốn bể thông.
Bài thơ này làm khi đi sứ nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược với tựa Chí hỉ 志喜 (Chép việc vui). Tiêu đề ở đây lấy theo Nguyên thi tuyển.
[1] Nguyên Thống là niên hiệu của Nguyên Thuận Tông, nhưng chỉ có hai năm (1333-1334), qua năm sau đổi là Chí Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phó Nhược Kim » Đề thiên sứ quán