20/06/2024 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cự Mã hà
拒馬河

Tác giả: Phó Nhược Kim - 傅若金

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 16:14

 

Nguyên tác

落日蒼茫里,
秋風慷慨多。
燕雲余古色,
易水尚寒波。
岸絕船通馬,
沙交路入河。
行人悲舊事,
含憤說荊軻。

Phiên âm

Lạc nhật thương mang lý,
Thu phong khảng khái đa.
Yên vân dư cổ sắc,
Dịch thuỷ thượng hàn ba.
Ngạn tuyệt thuyền thông mã,
Sa giao lộ nhập hà.
Hành nhân bi cựu sự,
Hàm phẫn thuyết Kinh Kha.

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn xa lắc
Gió thu gợi lòng thêm bùi ngùi
Mây Yên đậm mầu sắc xưa
Sóng sông Dịch vẫn lạnh
Cách bờ thuyền thay ngựa
Bãi cát nỗi, đường đi qua sông
Người đi buồn về chuyện cũ
Hậm hực nhắc đến Kinh Kha

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nắng xế gió thu thổi
Bùi ngùi trước nắng tà
Sóng sông Dịch vẫn lạnh
Mây, núi Yên như xưa
Thuyền chở ngựa bờ đứng
Cát bồi sông nẻo qua
Người đi buồn việc cũ
Bực dọc kể Kinh Kha
Cự Mã hà tức sông Lai Thuỷ xưa ở Hà Bắc. Đây là nơi Lưu Côn đời Đông Tấn chống Thạch Lặc, nên có tên. Sông này lại hợp lưu với sông Dịch. Nội dung thơ tả cảnh thu trên sông Cự Mã, liên hệ đến tâm trạng bi tráng, buồn thương khi tiễn biệt Kinh Kha trên sông Dịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phó Nhược Kim » Cự Mã hà