Trời trong sớm tháp treo cao đỉnh núi
Nhớ năm xưa chuỷ thủ nhập bạo dinh
Địa đồ Yên máu vua Tần chưa nhuộm
Nên đến nay màu núi vẫn bất bình

tửu tận tình do tại