Hương trầm viếng mộ anh hùng,
Tài năng áp đảo nằm chung bên hồ.
Nước xanh chữ mới bia cao,
Hoa rơi hồng vấy cựu bào chinh phu.
Trung nguyên dừng ngựa quay đầu,
Oanh kêu mộng sớm thương đau bao lần.
Cuộc cờ thắng bại chưa phân,
Vẫy roi ngựa lại lên lần Uất Kim.

tửu tận tình do tại