Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Cẩn (9 bài)
- Vương Quốc Duy (1 bài)
- Trần Niên (1 bài)
- Lỗ Tấn (81 bài)
- Lương Khải Siêu (12 bài)
Tạo ngày 21/03/2019 10:51 bởi tôn tiền tử
Liên Hoành 連橫 (1878-1936) tên Doãn Bân 允斌 khi còn nhỏ, tên trên giấy tờ là Trọng Tống 重送, tự Nhã Đường 雅堂, hiệu Vũ Công 武公, Kiếm Hoa 劍花, người Đài Nam, Đài Loan. Ông tổ tịch ở huyện Long Khê, phủ Chương Châu, Phúc Kiến. Khi người Mãn Châu chiếm lục địa, tổ đời thứ 7 chống Khang Hy, đã dời qua Đài Loan. Sáng tác có Đài Loan ngữ điển 臺灣語典, Đài Loan thi thừa 臺灣詩乘, Đại lục thi thảo 大陸詩草, Kiếm Hoa thất thi tập 劍花室詩集.