Công hầu cửa sâu như biển,
Mắt sắc nhận rõ anh hùng.
Lữ điếm uống rượu bàn luận,
Rậm râu vái chịu thua không.

tửu tận tình do tại