Bóng kiếm dọc ngang màn trướng,
Ánh đèn phủ choáng khắp lầu.
Cung Ngô kín sâu như biển,
Đêm đêm mộng đến Kinh Châu.

tửu tận tình do tại