Yên Triệu nhiều người giỏi,
Trong chợ tiếng ca buồn.
Đánh trúc gió thu nổi,
Hiệp khách lệ run run.

tửu tận tình do tại