Đến đây thoả mộng rong chơi,
Gió xuân dương liễu xanh trời đầu quan.
Ải xa băng giá không tan,
Thế mà sênh gõ ca vang trên lầu.

tửu tận tình do tại