Mồ xanh còn đây dấu tích,
Oán hận nhập khúc tì bà.
Đất Hồ đêm đêm đối nguyệt,
Không quên vườn Hán cỏ hoa.

tửu tận tình do tại