Đất Hồ không có hoa và cỏ
Chẳng thấy xuân dù có mùa xuân
Từ khi đến, rộng áo quần
Gầy vì sầu héo, đâu cần lưng ong

tửu tận tình do tại