Nhà Hán khi đó đang toàn thịnh
Triều đình nhiều tướng mạnh binh hùng
Tại sao thân thiếp long đong
Chịu bao cay đắng của vòng cầu thân?

tửu tận tình do tại