Mong được làm Trung lang tướng,
Chiến đấu với Tả Hiền Vương.
Xà mâu nhẹ nhàng múa lộng,
Long Tuyền chớp bén như gương.

tửu tận tình do tại