Tuổi trẻ xa nhà nhập ngũ trông
Giáp vàng bảo kiếm kiếm quân công
Nào hay xương ngựa phơi sông lạnh
Chỉ thấy Long thành mây tối buông