Khách buôn chẳng biết chi sầu,
Phàm khi rảnh việc lên lầu uống say.
Tình em nước suối Lũng Tây,
Nghẹn ngào theo mãi biết ngày nào ngưng.

tửu tận tình do tại