Đói chẳng ăn theo hổ dữ,
Tối chẳng đậu theo chim hoang.
Chim hoang há không tổ?
Con vì ai kiêu căng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.