Tua rủ kết giường hợp hoan,
Chăn thêu từng cặp uyên oan.
Chàng đi ngày nào trở lại,
Thâm khuê đêm tối ngút ngàn.

tửu tận tình do tại