Dung nhan chôn vùi,
Khó mong trước nổi.
Hôm nay chẳng vui,
Tuổi đời mau đổi.

tửu tận tình do tại