Ngày tháng trôi qua,
Tuổi trẻ bỏ ta.
Rượu tuy đầy chén,
Khó hết lo ra.

tửu tận tình do tại