Chiến nam thành, chết bắc quách,
Chết hoang không táng, mồi cho quạ.
Nói quạ giùm ta:
“Vì khách khóc gào!
Chết hoang tất không táng,
Thịt rữa cho ngươi, tránh được sao!”

Nước trong chảy xiết,
Lau cỏ âm u.
Tuấn mã anh dũng chết,
Ngựa yếu bồi hồi kêu.
Nhà trên cầu cất,
Vì sao nam, vì sao bắc?
Vua ăn gì nếu lúa không gặt?
Muốn thành trung thần làm sao được?
Thương kẻ lương thần,
Lương thần thực đáng thương:
Sớm đi chinh chiến,
Tối chẳng trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.