Trên mình ngựa lệ nhoè xiêm áo,
Lòng chẳng mong, thống hận tì bà.
Nét vẽ sai thiếp không oán trách,
Với Hung Nô có đáng nghị hoà.

tửu tận tình do tại