Lư Long Vân 盧龍雲 tự Thiếu Tùng 少從, không rõ năm sinh và mất, người Sa Đầu 沙頭, trấn Cửu Giang 九江鎮, Phật Sơn 佛山, Quảng Đông, đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 11 (1583) đời Minh, nhậm tri huyện Mã Bình 馬平知縣, chuyển qua Hàm Đan 邯鄲, Hà Bắc, rồi tri huyện Trường Lạc 長樂, Phúc Kiến, Hộ bộ viên ngoại lang 戶部員外郎. Sau vì chống các quyền thần, bị đổi ra làm tại Mạc phủ phiên trấn Giang Tây 江西藩幕, Quý Châu bố chính ty tham nghị 貴州布政司參議. Khi làm tri huyện đã tiết kiệm cho dân hơn 2000 thạch thuế (gạo), đào kênh ngòi, trị lũ lụt,... Khi làm tham nghị Quý Châu, đã đến Khê Động phủ dụ người Miêu (trước đó đã nổi dậy đánh thành giết quan lại). Ông tính tình trầm mặc, làm việc tận tuỵ, học hỏi không biết mệt. Trước tác có Độc thi loại yếu 讀詩類要, Tứ Lưu Đường cảo 四留堂稿 30 quyển, Thượng luận toàn biên 尚論全編 hơn 100 quyển, Dịch kinh bổ nghĩa 易經補義.