Rời cung Hán ôm tình nuốt lệ,
Gặp mặt em Hồ chúa vui mừng.
Phận cánh bèo trời giao Hoà Lỗ,
Kế đương thời tiếc chẳng thành công.

tửu tận tình do tại