Tiễn chân chàng ngoài cửa,
Không giữ được tấc lòng.
Tan hồn nam xa bắc,
Mình tựa cây nhớ nhung.

tửu tận tình do tại