Mây ải thoáng, tinh kỳ bay lộng
Trống vang trời chim én trở về
Mặt trời xuống đuổi săn Hiệt Lỗ
Đài Lý Lăng tên bắn qua theo

tửu tận tình do tại