Vương Nhai 王涯 (764-835) tự Quảng Tân 廣津, người Thái Nguyên, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên đời Đường, làm Hàn lâm học sĩ, sau đổi đi Kiến Nam, Đông Xuyên làm Tiết độ sứ, cuối cùng giữ chức Thượng thư bộ lại, cai trị khắc nghiệt.