Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
14 bài thơ
Tạo ngày 25/06/2006 19:20 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/08/2008 00:37 bởi Vanachi
Dương Sĩ Ngạc 羊士諤 (762-819), người Tần Sơn (nay là Tần An, Sơn Đông, Trung Quốc). Năm Trinh Nguyên thứ nhất đỗ tiến sĩ, ở dưới trướng Lễ bộ thị lang Bảo Phòng 鮑防. Đời vua Thuận Tông, làm đến Tuyên Hấp tuần quan, do liên quan vào phe của Vương Thúc Văn 王叔文 nên bị biếm đi là Ninh Hoá uý ở Đinh Châu. Đầu năm Nguyên Hoà, Tể tướng Lý Cát Phủ 李吉甫 cất nhắc, cho ông làm Giám sát ngự sử, Chưởng chế cáo. Sau đó ông cùng bọn Đậu Quần 竇群, Lã Ôn 呂溫 giả lệnh Tể tướng, bị biếm làm Thứ sử Tư Châu. Sĩ Ngạc làm thơ công phu, hay dùng điển tích, cùng Hàn Tử Tài 韓梓材 đều ở Việt Châu nổi danh. Trước tác của ông có các tập Mặc trì biên 墨池編, Triều công Võ Quận trai độc thư chí 晁公武郡齋讀書志.