Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Nhai (16 bài)
- Dương Sĩ Ngạc (14 bài)
- Bùi Độ (4 bài)
- Lệnh Hồ Sở (17 bài)
- Quyền Đức Dư (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/12/2013 13:24 bởi Vanachi
Đậu Quần 竇群 (763-814) tự Đạ Liệt 丹列. Các anh em đều đỗ tiễn sĩ, duy ông không có chí làm quan mà làm khách ở Bì Lăng. Sau có Vi Hạ Khanh tiến cử, ông làm Tả thập di, rồi Thiện bộ viên ngoại lang kiêm Thị ngự sử, Tri tạp sự,... Thơ ông còn 23 bài.