Mỗi tới xem hoa chẳng muốn quay
Trân châu chén ngọc chẳng còn hay
Sàn ca trang trí màn xanh đẹp
Bỗng tựa mây ngà tuyết ngọc bay

tửu tận tình do tại