Tôn vẻ đẹp hoa đào, hoa lý
Phải ra công xén tỉa mới xong
Bướm còn mê xén tỉa bông
Há người còn luận tỉa hồng xén xanh?

tửu tận tình do tại