Quyền Đức Dư 權德輿 (759-818) tự Tải Chi 載之, người Lược Dương, Thiên Thuỷ (nay là huyện Tân An, tỉnh Cam Túc, có thuyết nói là huyện Lược Dương, tỉnh Thiểm Tây), nhà ở Đan Dương, Giản Châu (nay là huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô). Ông từng làm quan đến Lễ bộ thị lang đồng Bình chương sự (Tể tướng), nhưng do không hợp với Lý Lâm Phủ 李林甫 nên bị biếm làm Tiết độ sứ Sơn nam tây đạo. Ông vốn nổi tiếng là người giỏi văn chương ngay từ hồi còn trẻ, ba tuổi đã biết tứ thanh, bốn tuổi biết làm thơ. Ông quán thông kinh thuật, tư thái phong lưu, cũng tự nhiên như thơ ông. Thơ ông nay còn truyền Quyền văn công tập 5 quyển. Toàn Đường thi biên thơ ông thành 1 quyển. Thơ ông nhiều nhưng không thực đặc sắc, ngoài một số ít bài nhạc phủ.

 

Tuyển tập chung