Vũ Nguyên Hành 武元衡 (758-815) tự Bá Thương 伯蒼, người Câu Thị 緱氏, Hà Nam 河南, đỗ tiến sĩ năm Kiến Trung thứ 4 (783) đời Đường Đức Tông, làm quan đến chức Giám sát ngự sử