Trăng thu soi lầu chơi đàn sáo
Người đẹp ca về ải Lương Châu
Sành âm có khách trên lầu
Ngàn vàng tặng thưởng Mạc Sầu như không

tửu tận tình do tại