Dẫu sênh ca vẫn buồn Hán đế
Truyền long xa đưa đến Doanh Châu
Đạo sĩ chết, tiền bạc hao
Muốn lên tiên cảnh, mà nào đủ duyên

tửu tận tình do tại