Lầu ngọc đổ tường hoa rêu bám
Núi trùng trùng vây hãm cung xưa
Qua rồi nhung lụa áo vua
Chỉ còn hoa bướm vui đùa gió xuân

tửu tận tình do tại