Bồng Lai cửa bạc sóng xô cồn
Nhược Thuỷ muốn qua nhiều khó khăn
Mệt lạy đèn đêm soi điện trúc
Thay ăn móc sáng đón tay thần
Bãi chăn Thanh Hải thông vì giống
Huý đặt Văn Thành chết bởi gan
Đãi chiếu tiên sinh răng nạm ngọc
Sao cho đòi gạo ở Trường An?

tửu tận tình do tại