Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Hán Vũ Đế (7)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 15:36

漢武

篷萊銀闕浪漫漫,
弱水回風欲到難。
光照竹宮勞夜拜,
露漙金掌費朝餐。
力通青海求龍種,
死諱文成食馬肝。
待詔先生齒編貝,
那教索米向長安。

 

Hán Vũ

Bồng Lai ngân khuyết lãng man man,
Nhược Thuỷ hồi phong dục đáo nan.
Quang chiếu trúc cung lao dạ bái,
Lộ đoàn kim chưởng phí triêu xan.
Lực thông Thanh Hải cầu long chủng,
Tử huý Văn Thành thực mã can.
Đãi chiếu tiên sinh xỉ biên bối,
Ná giao sách mễ hướng Trường An.

 

Dịch nghĩa

Cửa Bồng Lai bằng bạc sóng mênh mang
Nhược Thuỷ gió về muốn đến cũng khó
Chiếu sáng cung tre vất vả lạy đêm
Uống sương thay ăn sáng từ bàn tay vàng
Ra sức thông Thanh Hải cầu giống rồng
Chết đặt huỷ là Văn Thành bởi ăn gan ngựa
Răng của đãi chiếu tiên sinh nạm bằng ngọc
Sao lại cho đi đòi gạo ở Trường An


Bài này tuyển từ Tây Côn thù xướng tập quyển thượng, dùng đề tài Hán Vũ để chỉ trích việc Chân Tông phong thiện cầu tiên. Cuối năm Cảnh Đức, Chân Tông không có ý định cất quân thu phục U, Kế mà lại làm theo kiến nghị của Vương Khâm Nhược, cho là tiến hành Phong thiện là có thể “Giữ yên bốn biển, ra oai với Nhung, Địch”. Thế là các loại “sách trời”, “bùa điềm lành” xuất hiện không ngớt. Năm sau liền đổi niên hiệu là Đại Trung Tường Phù, cử hành lễ phong thiện rất long trọng. Có độ, bọn phương sĩ, đạo sĩ, nịnh thần được trọng dụng, chính sự ngày càng đổ nát. Nhân đó, nhà thơ mượn việc Hán Vũ Đế mê tín phương sĩ, cầu thuốc trường sinh để châm biếm kín đáo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bồng Lai cửa bạc sóng xô cồn
Nhược Thuỷ muốn qua nhiều khó khăn
Mệt lạy đèn đêm soi điện trúc
Thay ăn móc sáng đón tay thần
Bãi chăn Thanh Hải thông vì giống
Huý đặt Văn Thành chết bởi gan
Đãi chiếu tiên sinh răng nạm ngọc
Sao cho đòi gạo ở Trường An?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồng Lai cửa bạc sóng mênh mang,
Nhược Thuỷ gió về muốn đến khó màng.
Chiếu sáng cung tre đêm lạy mệt,
Uống sương thay bữa từ tay vàng.
Cố thông Thanh Hải cầu rồng giống,
Đặt huỷ Văn Thành chết bởi gan.
Đợi chiếu tiên sinh Răng nạm ngọc,
Sao cho đòi gạo hướng Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời