Bổng đeo Giao Chỉ ấn,
Bằng bối tạm chia tay.
Quan nhiệm dù xa cách.
Chúa lo mừng được thay.
Chu Diên đường khuất khúc,
Phỉ tuý bay liền bầy.
Thuyền đội vượt sóng biển,
Sinh kỳ cuốn khói mây,
Cõi xa vén màn thấy,
Hang núi khói hương bay.
Bắc Việt mừng yên vỗ,
Nam huân sách đức dày.
Bạn thân than tạm biệt,
Công lạ chờ có ngày.
Ý dĩ quà bên ấy,
Ngày về, dám phiền ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.