Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 26/01/2019 07:54 bởi tôn tiền tử
Phạm Đoan Thần 範端臣 tự Nguyên Khanh 元卿, được người gọi là Mông Trai tiên sinh 蒙齋先生, quê Lan Khê (nay thuộc Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm 1154, trải các chức Lễ bộ Viên ngoại lang, Trung thư xá nhân. Chủ yếu viết văn và thư pháp, thơ để lại không nhiều.