Núi cao ngàn thước tường vây,
Xen nhau chen chúc trong mây gác đài.
Hồ Tây ngàn khoảng mượn ai,
Tiểu Cô sơn soạn một bài tặng anh.

tửu tận tình do tại