Trăng hồ vừa từ giã,
Lĩnh Nam đã ba xuân.
Chim lạ kêu như quỷ,
Vượn cuồng đứng hai chân.
Man buôn thông thuyền biển,
Bến nước tụ ngư dân.
Đập trâu thành tục lệ,
Đuổi nhau bốc bụi trần.

tửu tận tình do tại